Velkoobchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené s on-line obchodem CBD GANG, vlastněný Patrikem Polákem viz níže, umístěného na internetové adrese www.cbd-gang.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

 

Patrik Polák

IČ: 07735855

se sídlem: Na Žižkově 634/66, 460 06 Liberec          

email: info@cbd-gang.cz

www: www.cbd-gang.cz

(dále jen „prodávající“) 

a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“). Oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).             

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní e-shopu CBD GANG nebo prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.

1.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

  

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

 

2.1 Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2 Kupující provádí objednávku prostřednictvím e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží, počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

2.3 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.5 V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 80% z ceny zboží.

 

 3. Dodací podmínky

 

3.1 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené.

3.2 Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3 Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4 Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

  1. Platební podmínky

 

4.1.Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu těmito způsoby:

  • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet nebo platební kartou on-line skrze platební bránu před dodáním zboží (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

 

Prodávající je oprávněn nařídit kupujícímu uhradit platbu za zboží před odesláním zboží. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena v e-mailu.

4.2 Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.3 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

 

  1. Odstoupení od smlouvy

 

5.1.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).  

5.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

5.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 10 týdnů od sjednaného dne dodání.

5.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Prodávající po dohodě s kupujícím toto zboží přijmout ale může.

5.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  

  1. Práva z vadného plnění

 

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí bodem VII. Práva z vadného plnění v obchodních podmínkách, umístěných na webovém rozhraní prodávajícího.

      7.  Závěrečná ustanovení

Vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020